Uppgift

Teknisk rapport

Ni ska skriva en uppsats som tar itu med framtidens tekniker. Den här uppgiften innefattar att problematisera teknik och utövandet av tekniken.

Välj ett av områdena för att självständigt fördjupa dig i.

Självkörande bilar
En självkörande bil kan känna av omgivningen och navigera utan mänsklig förare.
Robotar/Humanoider
I framtiden kommer troligen robotar vara en naturlig del av vår vardag
AI
Artificiell Intelligens (AI) är intelligenta datorer, robotar och datorprogram. AI är maskininlärning, mönsterigenkänning, data-analys och framförallt handlar det om algoritmer.
IoT (Internet of Things, sakernas internet)
Enligt Business Insider kommer konsumenter, företag och regeringar till år 2023 ha kopplat upp fyrtio miljarder enheter. Tekniktidningen Wired menar att redan år 2020 kommer hälften av all ny affärsverksamhet vara byggd på IoT.
3D printning
Att skriva ut i 3D som kan revolutionera mycket inom bland annat industrin, medicin och sjukvården.
Nanoteknik
Kan ge självläkande cancerbehandlingar, effektivare solenergi och miljövänligare material.

Frågeställningar

Texten ska utgå från fyra olika frågeställningar. Det är viktigt att vara beskrivande och ge läsaren tillräckligt med bakgrundsinformation för att hen ska förstå ämnet och frågeställningarna.

• Beskriv vilken samhällspåverkan och betydelse för framtidens samhälle detta kan få?
• Vilka möjligheter och risker ser du med den nya tekniken?
• Vilka etiska frågeställningar uppstår och vilka etiska värderingar påverkas av tekniken?
• Hur kan detta bidra till ett mer hållbart samhälle?

Rapporten

Uppsatsen skall vara skriven i rapportformat. Detta innebär att rapporten skall följa en viss sorts mall. Rapporten ska innehålla:

1. Titelsida
2. Sammanfattning
3. Innehållsförteckning
4. Inledning
5. Presentation av tekniken
6. Fördelar och nackdelar
7. Slutsats
8. Diskussion
9. Källförteckning

Texten skall vara 1000-2500 ord och skriven i Word. Times New Roman 12 och 1,5 radavstånd ska användas.

Att skriva en teknisk rapport

Språket

I en rapport bör man sträva efter klarhet, saklighet och ett precist språk.

Språket i en vetenskaplig rapport ska vara objektivt. Det innebär att skribenten redogör för någonting utan att framhäva sig själv och sina personliga värderingar. Det är ju själva rapporten som står i fokus, inte den som skriver den.
Använd inte ord som jag, vi eller man.

Ordvalen i rapporten ska vara neutrala och specifika. Det innebär att man använder neutrala ord och facktermer som är specifika för det ämne man skriver om. Det är viktigt att använda sig av de ämnesspecifika orden för att rapporten ska bli bra.
Facktermer som bedöms vara svåra att förstå måste förklaras i texten.

Att använda neutrala ord innebär till exempel att inte använda värdeladdade ord (t.ex. mycket, lite, enkel) eller slangformer av vanliga verb (t.ex. kolla, labba, titta).
En del av dessa ord kan upplevas relativt neutrala av många unga, men de bör inte användas i formella texter.

Med hjälp av korrekt citat- och referatteknik blir det tydligt vem som står bakom vad i texten. Skribentens egna tankar, underbyggda av argument, får bara finnas med i kapitlet diskussion.

Det är mycket viktigt att korrekturläsa texten flera gånger för att få till ett korrekt och tydligt språk.

Sammanfattning

Sammanfattningen ska
– vara en kort version av hela rapporten, på totalt ca en halv A4.
– kunna läsas som en fristående text och kortfattat beskriva hela rapporten.
– inte innehålla någon extra information som inte finns med i rapporten.
– kunna läsas utan hänvisningar till texten i rapporten.
– inte innehålla tabeller eller figurer.
– vara det sista du skriver i rapporten.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckningen hjälper läsaren att hitta vilken sida de olika kapitlen eller avsnitten finns på.
Titelsidan, innehållsförteckningen och sammanfattningen är inte sidnumrerade och de ska inte stå med i innehållsförteckningen.

Inledning

I inledningen ska det finnas en kort bakgrund till ämnet, varför du valt just det ämnet och en beskrivning av varför detta är intressant.
Beskriv vilka frågeställningar som ska besvaras.

Presentation av tekniken

Skriv vetenskapligt och objektivt, hänvisa all fakta till en källa. Inga egna åsikter här.

Figurer och tabeller får finnas med om de underlättar förståelsen.
Tabellerna och diagrammen kan inte stå för sig själva. De måste kompletteras med text som förklarar vad som visas.
I en vetenskaplig rapport skiljer man mellan figurer och tabeller. Allt som inte är tabeller, till exempel vanliga bilder och
diagram, kallas för figurer. De tabeller och figurer som finns i en rapport numreras och förses med en kort förklarande text.
Texten placeras under figurerna, men ovanför tabellerna.
Hänvisa sedan till tabellerna och figurerna i texten.

Fördelar och nackdelar

Resultatet ska beskrivas objektivt och bara beskriva precis vad man har kommit fram till utan egna värderingar eller analyser.
Hänvisa till källor.

Slutsats

I slutsatsen gör du ingen egen värdering. Den egna analysen görs i diskussionskapitlet.
Har frågorna från inledningen besvarats?
Hur har de besvarats, vad har du kommit fram till?

Diskussion

Här får ni ha egna åsikter.
Det är alltså tillåtet att vara personlig och komma med egna slutsatser, idéer och värderingar. Men diskutera inte dina egna personliga förutsättningar som tid eller förkunskaper.

Diskussionen ska enbart kopplas till det som tidigare skrivits om i rapporten.
Här tänker man kritiskt, diskuterar och drar slutsatser.
Frågor som kvarstår?
Hur ser framtiden ut inom detta ämne?

Tänk på att inte dra alltför långtgående utan rimliga slutsatser.

Källor

Referenser är ett viktigt kapitel i rapporten, men ta bara med källor som använts i rapporten. Varje gång du använder dig av andra författares formuleringar och uppgifter måste du noggrant ange källan så att läsaren av din rapport kan hitta källan.
När man refererar, citerar och hänvisar till källor i vetenskapliga rapporter är kraven på noggrannhet och precision höga. Välj ett referenssystem (Harvard eller Oxford) och följ det konsekvent genom hela rapporten.
Det är viktigt att vara konsekvent och inte blanda de här båda systemen.

För källor som är hämtade från internet är det extra viktigt att ange korrekta källuppgifter eftersom det händer att dessa källor förändras eller försvinner.
Skriv alltid ut den fullständiga adressen till sidan samt datum och tid när informationen hämtades. Om adressen är lång och svår att tyda kan man skriva ut vad sidan heter och vem som ligger bakom den.